Illustration med texten: Naturkatastrof - larmet går. Jordbävning, tsunami, översvämning. Hur agerar det internationella samfundet vid en naturkatastrof? Här är de viktigaste stegen.

Foto: Sida

Så går en insats till

Humanitärt bistånd – så går det till

Uppdaterad: 3 juli 2015

När en jordbävning eller översvämning sker, en svältkris breder ut sig eller våldsamma konflikter får människor att fly – då är det viktigt att snabbt kunna bidra med mat, vatten, grundläggande hälsovård och skydd för de drabbade. I det akuta skedet av en kris är det också viktigt att bidra med bland annat räddnings- och sjukvårdspersonal.

En humanitär kris sker

Begäran om finansiellt stöd till en humanitär kris kommer ofta via en så kallad nödappell från FN. För utdragna katastrofer lanseras dessa appeller en gång om året per land eller region. Dessa appeller fylls på under året vid behov om kriser förvärras eller inte får tillräcklig finansiering. För plötsligt uppkomna kriser som till exempel en jordbävning förbereder FN en så kallad Flash Appeal så snabbt som möjligt efter att katastrofen har inträffat.

Sida fördelar stöd till olika kriser

Vårt humanitära anslag används till både utdragna och akuta humanitära kriser.
Utdragna kriser: I början av året fördelar vi en del av den humanitära budgeten till ett antal kriser med stora humanitära behov. Fördelningen bygger på humanitära krisanalyser som fastställer hur behoven ser ut i de olika krisområdena. Under året görs kontinuerliga justeringar med utgångspunkt i behoven.
Plötsligt uppkomna kriser: En del av den årliga humanitära budgeten avsätts för plötsligt uppkomna humanitära kriser och försämrade situationer i större pågående kriser. För dessa situationer har vi tillsammans med partnerorganisationer en snabbinsatsmekanism (Rapid Response Mechanism -RRM) som gör det möjligt att inom 24 timmar finansiera insatser inom alla livräddande områden, över hela världen.

Sida fördelar stöd till olika aktörer

Om den humanitära insatsen ska bli effektiv är god samordning mellan inblandade aktörer mycket viktig. Sverige kanaliserar det humanitära biståndet genom olika aktörer baserat på deras komparativa fördelar, såsom:

  • FN-organ för deras roll att leda, samordna och genomföra humanitära insatser och administrera givargemensamma humanitära landfonder.
  • Rödakorsrörelsen för dess unika roll inom internationell humanitär rätt och stärkande av lokal kapacitet.
  • Civilsamhällesorganisationer för sin specifika kompetens, närhet och kontakt med lokalbefolkning samt kunskap om specifika förhållanden på plats.
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för sin stödjande roll till FN.

Utmaningar

De största utmaningarna för att komma till rätta med världens pågående humanitära katastrofer är:

  • Svårigheter att få tillträde till drabbade områden.
  • Att säkerhet för biståndsarbetare är svår att garantera.
  • Att det i flera konfliktområden är svårt att hitta aktörer att samarbeta med på plats.
  • Brist på långsiktiga lösningar för flyktingar och internflyktingar.

Vilken form det humanitära biståndet sedan tar styrs av behoven beroende på krisens natur.

Ett illustrativt exempel:

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />