Gretta och Honore är två av de barn som får datakunskap genom delprogrammet "ICT for kids".

Barnen Gretta och Honore i Rwanda deltar i utbildningsprogrammet "ICT for kids".

Foto: Bihizi Patrick

arbetssätt och metoder

Informations- och kommunikationsteknik

Uppdaterad: 10 juni 2014

Genom ny och tillgänglig teknik har människor som lever i fattigdom fått nya möjligheter att förbättra sina levnadsvillkor. Sida arbetar för att öka kompetensen och kapaciteten på IT-området och främja innovativa lösningar.

Med teknikens hjälp kan jordbrukare snabbt och enkelt få väderprognoser eller ta reda på marknadspriset för sina grödor. Lärare som bor i avlägsna delar av landet kan kompetensutvecklas på distans. Mobiltelefoner kan användas för att överföra pengar och betala varor och patienter kan få medicinsk rådgivning via telefon. Med hjälp av internet kan medborgare upptäcka och larma om misstänkta fall av korruption.

Listan på användningsområden för informations- och kommunikationsteknik (ICT) inom utvecklingsarbetet kan göras lång. I många låginkomstländer är det fasta telefon- och datanätet inte utbyggt på grund av stora avstånd och brist på resurser. Där har mobiltelefoni och ny, billig teknik skapat helt nya möjligheter.

Det viktiga är inte tekniken i sig utan det informationsutbyte och dataöverföring som den möjliggör. Den nya tekniken gör det framförallt möjligt för människor att få service från myndigheter och företag, och kan användas för att förbättra hälsovård och utbildning. Internet kan dessutom öka medborgarnas insyn i politikers och myndigheters arbete och göra det lättare för dem att delta i samhället. Internet är också en drivkraft för innovation och hållbar tillväxt.

Att ökat informationsutbyte är viktigt för utveckling märks i milleniemålen, där ett delmål är att ny informations- och kommunikationsteknik ska göras tillgänglig för världens fattiga. Framstegen har varit stora på tekniksidan. I slutet av 2013 beräknades 89 procent av invånarna i utvecklingsländer ha tillgång till mobiltelefon och 31 procent tillgång till internet.   Men fortfarande saknar mer än hälften av världens befolkning tillgång till internet, bland annat på grund av dålig tillgång till bredband och priser som i förhållande till köpkraft kan vara tio gånger högre än i Europa. Därför väntas de nya internetanvändarna främst vara mobila.

Internet har skapat nya möjligheter för aktivister, journalister och privatpersoner att utbyta information och utkräva ansvar från sina regeringar. Men de tekniska verktygen har även utnyttjats av auktoritära stater som vill censurera och övervaka medborgarna, till exempel genom att stifta lagar som begränsar yttrandefriheten på nätet, eller övervaka och hota dem som publicerar regimkritiskt material. Enligt Freedom House har friheten och säkerheten på internet de senaste åren varit på tillbakagång. Samtidigt växer nya initiativ fram för att öka medvetenheten om och förebygga den här typen av repressiva åtgärder.

Sida arbetar för att höja kompetensen och öka kapaciteten bland olika aktörer för att de i högre utsträckning ska kunna använda sig av ICT, främst genom att stödja innovativa projekt. För att dra nytta av den privata sektorns innovationskraft och investeringar sker arbetet allt oftare i samarbete med näringslivet. Sida stödjer dessutom initiativ som använder ICT som verktyg för att främja demokrati och yttrandefrihet.

I många länder är det färre kvinnor än män som använder mobiltelefoni och internet och därför har Sida ett särskilt fokus på att öka kvinnors och flickors användande av ny teknik. På så sätt främjas kvinnors deltagande i samhället och deras inkomstmöjligheter ökar.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />