Barn som läser på dator

Foto: Kristin Hyving

så arbetar vi

Arbetssätt och metoder

Uppdaterad: 5 juni 2015

Sida arbetar för att minska fattigdomen i världen. Men fattigdom ser olika ut i olika länder, på landsbygd och i städer, i demokratier och diktaturer. Det gör att vi måste använda en rad olika metoder och samarbeta med flera andra aktörer för att nå resultat.

Utgångspunkten för svenskt bistånd är att det är de fattiga ländernas regeringar som har huvudansvaret för att driva utvecklingen i sina länder. För att göra det upprättar de flesta länder egna strategier för ekonomisk och social utveckling och fattigdomsbekämpning. Dessa strategier blir sedan utgångspunkt när det svenska stödet till landet ska utformas. I arbetet med insatserna ingår att välja rätt biståndsform, till exempel budgetstöd, programstöd eller projektstöd, samt val av samarbetspartners.

Sidas val av biståndsinsatser utgår från var vi kan göra mest nytta i förhållande till landets egna möjligheter, vad andra givare gör i landet samt den svenska regeringens prioriteringar. Vilka länder  vi ska bedriva utvecklingssamarbete med och vilka ämnesområden  vi särskilt ska fokusera på är politiska beslut som fattas av den svenska regeringen.

Sida har framför allt tre olika uppgifter:

• att på regeringens uppdrag föreslå strategier och policyer för svenskt utvecklingssamarbete
• att genomföra strategierna och hantera insatser, (inklusive uppföljning och utvärdering av resultat)
• att delta i Sveriges påverkansarbete och dialog med andra länder, givare och mottagarländer, samt internationella organisationer och andra aktörer.

Så organiserar vi oss för jobbet

För att kunna nå så goda resultat som möjligt arbetar Sida enligt en treårig verksamhetsplanering. Den styr det dagliga arbetet, som sedan utförs i team på plats i Sverige och i våra samarbetsländer.

Det är teamen som har ansvaret för enskilda länder eller hela regioner och de är uppbyggda efter vilken typ av stöd som gäller - till exempel humanitärt stöd i en krigssituation, demokratistöd i en diktatur, långsiktigt programsamarbete i ett stabilt land eller samarbete mellan aktörer i samarbetslandet och Sverige. Teamens medarbetare är utvalda efter de specifika kompetenser som behövs i de olika länderna. Sida arbetar ständigt med att säkerställa att vi har rätt kompetens på plats och att vi ligger i framkant när det gäller kunskap om våra prioriterade ämnesområden.

För att öka genomslaget för de svenska prioriteringarna i det globala utvecklingssamarbetet arbetar Sida för att få fler svenska anställda i internationella organisationer, genom olika tjänst- och utbildningsprogram.   Erfarenheterna från de svenskar som deltagit i internationellt utvecklingssamarbete är dessutom ett sätt att öka kompetensen hos Sida och andra svenska aktörer. 

Sida har även en rad funktioner som stödjer verksamheten med till exempel upphandlingar, juridiska frågor, budgetfrågor, metodutveckling och mycket mer.

Uppföljning och utvärdering

Alla Sidas insatser utvärderas löpande. Varje år lämnar vi en skrivelse till regeringen där vi samlar resultat av verksamheten. Vi har också en enhet för utvärdering.

Riksrevisionen och Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) granskar Sida och biståndet, vilket bidrar till att utveckla vår verksamhet.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />