Publikationer

Sökresultat för "intern revision" (8 träffar)

Visar 1-8 av 8 träffar
Antal träffar per sida:
Relevans / Datum
 • 2004-04-20 Publikation

  Internrevisionens årsrapport

  Internrevisionen (IR) har under år 2002 avlämnat tre revisionsrapporter, slutfört två granskningar vilkaavrapporteras till Sida under januari/februari år 2003, påbörjat fyra nya granskningar samt stött Sidasavdelningar med rådgivning.  

  Sekretariatet för utvärdering , intern revision

 • 2003-03-19 Publikation

  Revisionsplan för internrevisionen vid Sida.

  Internrevisionens (IR) planerade verksamhet för 2003 redovisas i denna revisionsplan. I samband med planeringen har samråd skett med RRV. För detaljer kring IR-funktionens verksamhet och arbetsformer hänvisas till dokumentet Uppdragsbeskrivning och policy för internrevisionen vid Sida, fastställd av Sidas styrelse den 17 december 1999.

  Sekretariatet för utvärdering , intern revision.

 • 2006-11-27 Publikation

  Review of Sida's Research Cooperation

  Rapporten är en syntes av sex delstudier i en större översyn av verksamhetsgrenen forskning. Översynen begärdes av regeringen i regleringsbrevet 2006 och har genomförts av Sekretariatet för utvärdering och intern revision. Översynen visar att Sida ses som en tillförlitlig partner samt att Sida har en särskild ställning i givarkollektivet med sitt långsiktiga perspektiv och fokus på kapacitetsuppbyggnad. ...

  Krister Eduards

 • 2002-04-17 Publikation

  Granskning av resultatanalyserna i Sidas landstrategiarbete

  Sekretariatet för Utvärdering och Intern Revision (UTV) har, på uppdrag av Sidas styrelseordförande Bo Göransson, granskat det senaste årets resultatanalyser. Syftet är att ge Sida underlag för att öka resultatanalysernas användbarhet. UTVs ambition är att granskningen ska bidra till att granskningen ska bidra till att resultatanalyserna i framtiden är användarorienterade och realistiskt avgränsade. ...

  Göran Schill

 • 2006-11-27 Publikation

  Översyn av verksamhetsgrenen forskning

  Rapporten är en syntes av sex delstudier i en större översyn av verksamhetsgrenen forskning. Översynen begärdes av regeringen i regleringsbrevet 2006 och har genomförts av Sekretariatet för utvärdering och intern revision. Översynen visar att Sida ses som en tillförlitlig partner samt att Sida har en särskild ställning i givarkollektivet med sitt långsiktiga perspektiv och fokus på kapacitetsuppbyggnad. ...

  Krister Eduards

 • 2003-03-19 Publikation

  Internrevisionens årsrapport

  Uppföljning och återrapportering avseende internrevisionens verksamhet under 2004. Rapporten innehåller även kommentarer till Sidas åtgärdsarbete med anledning av internrevisionens tidigare avlämnade rapporter.

 • 2002-04-17 Publikation

  Uppföljande studie av Sidas resultatanalyser

  Under hösten 1996 gjorde Sekretariatet för utvärdering och intern revision (UTV) en granskning av de resultatanalyser som dittills producerats i samband med Sidas landstrategiarbete. UTV:s granskning pekade på ett antal brister avseende resultatanalysernas kvalitet, men också på de generella problem som förknippas med styrning av offentlig verksamhet på grundval av tidigare resultat och erfarenheter. ...

  Göran Schill

 • 2003-05-28 Publikation

  Uppdragsbeskrivning och policy för internrevisionen vid Sida

  Internrevisionen vid Sida är en oberoende, informationssäkrande och konsultativ verksamhet, som är utformad för att tillföra mervärde och förbättra Sidas verksamhet. Internrevisionen skall, på uppdrag av styrelsen, bistå Sida i att uppnå sina mål genom att tillföra ett systematiskt, strukturerat tillvägagångssätt för att granska, värdera och förbättra effektiviteten i den interna styrningen och riskhanteringen. ...

  Sektretariatet för utvärdering , intern revision