Utvärdering av ändamålsenligheten i Sidas arbete med insatshantering - Slutrapport

Publikationsdatum:
2016-08-01
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2016:2
Språk:
Svenska
Författarna:
Leif Danielsson , Stefan Dahlgren , Johanna Lindström
Beskrivning:
Denna utvärdering utfördes våren 2016 med syftet att komplettera Sidas interna arbete att förenkla processen för insatshantering. Slutsatserna är bland annat att processen skapat tydligare struktur i bedömningen och bättre dokumentation, men enhetligheten innebär problem för insatser utanför grundmodellen. Processen förefaller prioritera önskemål om säker och klanderfri hantering på bekostnad av ett arbetssätt som inriktas på partners intressen. Arbetssättet uppfattas av många som tungarbetat, och inte så kostnadseffektivt. Utvärderingen föreslår bland annat en förenklad riskbedömning, att resultatregistret ersätts med en helhetssyn på insatsens resultat och att den förberedande beredningsfasen ses över.

PDF image