Rätten på din sida - Mänskliga rättigheter i Sydamerika

Publikationsdatum:
2002-09-30
Språk:
Svenska
Författare:
Sida
Beskrivning:
Stödet till demokrati och mänskliga rättigheter utgör sedan början av 70-talet en central del i Sveriges samarbete med länderna i Sydamerika. Från att tidigare framför allt handlat om att hjälpa diktaturens offer inriktas Sveriges samarbete nu på att fördjupa demokratin utifrån ett rättighetsperspektiv. Att reformera rättsstaten och öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna är viktiga delar i denna process.

PDF image