Sida’s handling of suspicions of corruption

ANNAUL REPORT 2014

Publikationsdatum:
2014-06-24
Språk:
Engelska
Beskrivning:
Sida har ökat transparensen i hanteringen av korruptionsmisstankar under 2014 genom att börja publicera sammanfattningar av avslutade ärenden, s.k. avslutspromemorior på Open Aid. Under året har Sida fått in sammanlagt 144 anmälningar om korruptionsmisstankar, som har lett till någon form av utredning. Av dessa avser 42 stycken misstankar inom Sidas ramsamarbete. Sådana anmälningar utreds av ramorganisationerna själva och redovisas därför separat i denna rapport. Sida har tagit emot sammanlagt 36 anmälningar via whistleblowingfunktionen, varav 24 var rena missnöjesyttringar och avvisades direkt. Inkomna anmälningar avser till största delen fall där samarbetsparten misstänks ha använt Sida-medel utanför avtalade syften samt misstänkt brottslighet. Under året har Sida återkrävt pengar från samarbetsparter i 26 fall och med ett sammanlagt belopp motsvarande 25 070 960 kronor. Av årets inkomna anmälningar (102) har 50 utredningar slutförts och avslutats under året jämfört med 45 år 2013. Totalt under året har 101 utredningar slutförts eller avslutats. Sida har fått utökade möjligheter att ta del av information avseende Världsbankens korruptionsutredningar genom att en överenskommelse om informationsdelning har tecknats. Utöver Sidas ordinarie uppföljning och anti-korruptionsarbete har Sidas utredningsgrupp börjat använda proaktiva metoder, såsom exempelvis fördjupade granskningar, för att upptäcka korruptionsmisstankar i Sida-stödda insatser. Utredningsgruppens fortsatta satsning på utvalda enheter/avdelningar, med tätare samarbete samt anpassad utbildning, har lett till att fler korruptionsmisstankar anmäls i år inom dessa enheter/avdelningar.

PDF image