Swedish Bilateral Support to Environmental Capacity Development – Overview of Key Results and Lessons Learned

Publikationsdatum:
2012-05-22
Språk:
Engelska
Författarna:
Daniel Slunge , Emelie César
Beskrivning:
Klimatförändringar och miljöförstöring utgör allvarliga hot mot fattigdomsbekämpning och demokratisk utveckling. För att möta dessa utmaningar behöver effektiva miljöledningssystem utvecklas. Detta uppnås genom behöriga, väl fungerande och demokratiskt offentliga institutioner på regional, nationell och lokal nivå. Nationell kapacitet, lagar och institutioner för miljöledning har utvecklats i u-länder under de senaste åren. Miljölagstiftningen och dedikerade byråer är nu på plats i de flesta länder. Trots de framsteg som gjorts är fortfarande miljöorganisationer svaga på grund av oklara mandat i utformning och brottsbekämpning, en brist på inflytande i regeringar och en låg prioritet av nationella budgetar. Den svenska regeringens politik för miljö och klimatförändring i det svenska utvecklingssamarbetet 2010-2014 främjar stärkt institutionell kapacitet i den offentliga förvaltningen som en prioriterad verksamhet och Sverige har bidragit till nationell miljöförvaltning genom stöd som syftar till att stärka miljöinstitut i ett antal partnerländer. Det finns ett behov av att ytterligare utveckla metoder för stöd till nationell miljöledning och miljöinstitutioner. Denna rapport syftar till att dokumentera och analysera de viktigaste resultaten och slutsatserna från det svenska bilaterala stödet till nationell miljökapacitetsutveckling i elva länder.

PDF image