Tillväxt som gynnar de fattiga

Publikationsdatum:
2009-12-22
Språk:
Svenska
Författarna:
Elina Scheja , Mikael Söderbäck
Beskrivning:
Ekonomisk tillväxt som gynnar de fattiga är en grundförutsättning för ökat välstånd och fattigdomsbekämpning. Sida arbetar aktivt med en rad frågor med implikationer för ekonomisk tillväxt. Regeringskansliet kommer att under 2009 lägga fram en policy om tillväxtfrågor inom utvecklingssamar-betet. Sida fick under 2008 regeringens uppdrag att ta fram ett underlag för denna tillväxtpolicy. Denna rapport är en populariserad version av under-laget och innehåller bland annat (i) en diskussion av ekonomisk tillväxt och fattigdomsbekämpning, (ii) en genomgång av drivkrafterna för ekonomisk tillväxt med utgångspunkt i internationella erfarenheter och forskning, (iii) en översikt av ett antal speciella utmaningar för låginkomstländer, (iv) en diskussion om erfarenheterna av svenskt utvecklingssamarbete, samt (v) sammanfattande slutsatser med bäring på det svenska utvecklingssam-arbetets utformning och inriktning.

PDF image

Nedladdning:
675,35 KB