Internrevision Resultatstyrningen inom Sida

Publikationsdatum:
2004-12-14
Serie:
Health Division Document
Serienummer:
2004:6
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Syftet med granskningen av resultatstyrningen inom Sida är att beskriva och analysera formerna för resultatstyrning inom Sida, att analysera faktorer som påverkar resultatorienteringen och bedöma ändamålsenligheten i Sidas interna styrning i detta avseende och att lämna förslag till åtgärder för att vidareutveckla Sidas resultatstyrning. Granskningen visar bl.a. att det råder oklarheter inom Sida när det gäller innebörden och användningen av olika resultatbegrepp och att resultatstyrningen är accepterad som idé, men att det finns oklarheter kring vilka målen verkligen är och hur resultat ska mätas.

PDF image