Swedish Development Cooperation in Transition? Lessons and Reflections from 71 Sida Decentralised Evaluations (April 2011 – April 2013) - Final Report

Publikationsdatum:
2015-10-07
Serie:
Sida Studies in Evaluation
Serienummer:
2013:1
Språk:
Engelska
Författarna:
Ian Christoplos , Anna Liljelund Hedqvist , Jessica Rothman
Beskrivning:
I denna rapport presenteras resultaten av en översyn som InDevelop av 71 decentraliserade utvärderingar av svenskt utvecklingssamarbete genomfördes under 2011-2013. Syftet med översynen är att syntetisera resultaten och identifiera lärdomar som är relevanta för lärande inom Sida och dess samarbetspartners, för att stärka förvaltningen för resultat och förbättra det svenska utvecklingssamarbetet. Översynen lyfter framgångar och brister i förhållande till resultaten, de processer genom vilka dessa resultat är som eftersträvas, och sätt som insatser för att uppnå resultat ingår i program, och hanteras, övervakas och utvärderas. iakttagelserna visar att Sidas insatser för att förbättra RBM har haft blandade effekter. Sverige har en unik och viktig roll som bidragsgivare som tar kapacitetsutveckling allvar och betydande resultat tycks har uppnåtts. Men en brist på medvetenhet om Sidas tankeram, bland partners och Sida själv, tillsammans med svaga utfallet övervakning, har inneburit att det är svårt att bedöma resultat och lära sig att förbättra prestanda. utvärderingarna visar att regelefterlevnad får begränsad uppmärksamhet i programmen och sällan följs. De fattigas perspektiv är påtagligt svag, och miljömässig hållbarhet är nästan alltid ses som en sektor oro snarare än en övergripande dessa. Det har varit en del starkt engagemang och stor framgång i att göra jämställdhet i vissa länder och program, men resultaten är mycket ojämn.

PDF image