Review of the Partnership Cooperation between the Swedish Board of Agriculture and the Georgian National Food Agency 2011-2014 - Final Report

Publikationsdatum:
2014-09-17
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2014:36
Språk:
Engelska
Författarna:
Vera Devine , Dr Jonathan Bell
Beskrivning:
I denna rapport presenteras resultaten av en översyn av "partnerskapssamarbete mellan svenska Jordbruksverket (SBA) och Georgian Livsmedelsverket (GNFA) "under perioden från 2011 till 2014 Översynen konstaterar att betydande framsteg har gjordes i två av de sex arbetspaket: Projektet har möjliggjort en ny livsmedels Codex att vara beredd, vilket ger paraplyet lagstiftning som krävs för att modernisera georgisk livsmedelslagstiftningen, och låta dess tillnärmning till EU: s livsmedelslagstiftning; livsmedelsinspektörer har utbildats för att genomföra riskbaserade kontroller och för att kunna utbilda andra att genomföra dessa förfaranden. goda framsteg har också gjorts när det gäller institutionella riskidentifiering; Men arbetet med att bygga upp kapaciteten i beredskap risk och kris och ledning har hittills resulterat i endast måttliga framsteg. Arbetet fokuseras på offentlig förvaltning och ledning, samt veterinärtjänster har haft endast mycket ofullständiga resultat i bästa. Denna mycket blandade resultat är i stor utsträckning en återspegling av den alltför ambitiös utformning av projektet. Granskningsgruppen konstaterar att mål och utfall planerade skulle inte ha uppnåtts i tidsram väntat även om absorptionsförmåga partnerinstitutionen GNFA hade varit större, och den politiska situationen mer stabil. Granskningsgruppen rekommenderar projektet avslutas i slutet av 2014 Även om det finns oro över det sätt på vilket projektet hanteras, den viktigaste orsaken till detta rekommendation är närvaron av en välfinansierad EU fleråriga övergripande institutionsuppbyggnads initiativ vid GNFA bedriver nästan identiska mål. Detta använder en kader av kompetent inbäddad personal med stöd av externa experter som lätt skulle kunna ta vidarebefordra de områden där den svenska samarbetsprojektet har arbetat, med hjälp av ytterligare experter vid behov, för att undvika behovet av en separat fristående initiativ och därmed potentiellt öka effektiviteten i den externa stöd tillhandahålls.

PDF image