Education and training in Botswana 1974-80 - The impact of Swedish assistance

Publikationsdatum:
1982-03-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Språk:
Engelska
Författarna:
J.O. Agrell , I. Fägerlind , I. Gustafsson
Beskrivning:
Svenska biståndet till utbildning och trainina i Botswana går tillbaka till tiden för självständigheten. Det var ganska blygsam fram till 1974, då, som ett resultat av SIDA sektorn studie, var det ökat kraftigt. År 1974 en ny och mycket flexibelt sektoriella avtal infördes som inte begränsades till undersektorer eller för specifika projekt. Den branschavtalet, när den infördes, utgjorde ett nytt inslag i det svenska utvecklingssamarbetet. Liknande avtal har senare införts inom andra sektorer och i andra länder. Syftet med föreliggande studie är tvåfaldig. Det har initierats av SIDA i syfte att utvärdera effekterna av svenskt stöd inom utbildningsområdet och på samma gång att se över de rutiner som införts enligt de sektoriella avtal.

PDF image