Cooperation with Estonia - a results analysis

Publikationsdatum:
2003-01-13
Språk:
Engelska
Författarna:
Krister Eduards , Lennart Peck
Beskrivning:
Sedan det svenska stödet till reform- och övergångsprocessen i Estland inleddes 1990, har sammanlagt 409 mkr betalats ut t o m 1997. Insatser inom områdena ekonomi och förvaltning har dominerat samarbetet och tagit sammanlagt 48% av medlen i anspråk. Föreliggande resultatanalys belyser bedgetåren 1995/96 och 1997 samt del av 1998. En huvudfråga för resultatanalysen är bedömningen av samarbetets relevans, i första hand i relation till de uppställda målen -Säkerhetsgemenskap, demokratins kultur, socialt hållbar ekonomisk omvandling, och miljömässigt hållbar utveckling.

PDF image