Resultatanalys Samarbetet med Polen

Publikationsdatum:
2003-01-14
Språk:
Svenska
Författarna:
Lisa Román , Lennart Königson
Beskrivning:
En analys av landet och dess utveckling utgör det viktigaste underlaget för en landstrategi. Följande disposition är vanlig: basdata, sammanfattning, historik, politik, fattigdom, ekonomisk utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet, miljö och hållbar utvecklig, förvaltning, det utländska biståndet. Sverige har under perioden 1989 till 1998 lämnst bistånd till Polen på drygt 600 miljoner kronor. Föreliggande rapport redovisar i första hand omfattningen och utfallet av den del av Sveriges bistånd till Polen som handlagts av Sida. En sammanfattande slutsats är att det stora flertalet av de insatser som hittills hunnit avslutas uppnått de konkreta mål som projektplaner och beslutsunderlag angivit.

PDF image