Revisionsplan för internrevisionen vid Sida.

Verksamhetsåret 2003

Publikationsdatum:
2003-03-19
Språk:
Svenska
Författarna:
Sekretariatet för utvärdering , intern revision.
Beskrivning:
Internrevisionens (IR) planerade verksamhet för 2003 redovisas i denna revisionsplan. I samband med planeringen har samråd skett med RRV. För detaljer kring IR-funktionens verksamhet och arbetsformer hänvisas till dokumentet Uppdragsbeskrivning och policy för internrevisionen vid Sida, fastställd av Sidas styrelse den 17 december 1999.

PDF image