Positionspapper för det regionala samarbetet med Västafrika 2000-2001

Publikationsdatum:
2003-05-06
Språk:
Svenska
Författare:
Avdelningen för Afrika
Beskrivning:
Som en följd av regeringsbeslut 27 maj 1999 om riktlinjer för ökad satsning på Västafrika har Sida utarbetat ett positionspapper som skall vara vägledande för samarbetet med Västafrika. Positionspappret bygger på bidrag från ämnesavdelningarna och synpunkter har hämtats från UD och ambassaderna i regionen.

PDF image