Miljö och mänskliga rättigheter - samband och motsättningar

Publikationsdatum:
2003-05-15
Språk:
Svenska
Författare:
Elisabeth Abiri
Beskrivning:
Det finns tydliga kopplingar mellan miljö och mänskliga rättigheter. Hur miljöfrågorna - användningen av naturresurserna och utsläppen till miljön - hanteras, kommer att avgöra hur människor får det i framtiden. Social välfärd och ekonomisk tillväxt är berooende av en miljömässigt hållbar utveckling. Regler för mellanmänsklig samverkan sviktar lätt i tider av resursknapphet. Och tvärtom. När demokrati och mänskliga rättigheter sätts ur spel minskar möjligheterna att på ett klokt sätt lösa miljöproblemen. Här presenteras samband - men också motsättningar - mellan miljö och mänskliga rättigheter.

PDF image