Uppdragsbeskrivning och policy för internrevisionen vid Sida

Sida styrelse 1999

Publikationsdatum:
2003-05-28
Serie:
POM Working Paper
Språk:
Svenska
Författarna:
Sektretariatet för utvärdering , intern revision
Beskrivning:
Internrevisionen vid Sida är en oberoende, informationssäkrande och konsultativ verksamhet, som är utformad för att tillföra mervärde och förbättra Sidas verksamhet. Internrevisionen skall, på uppdrag av styrelsen, bistå Sida i att uppnå sina mål genom att tillföra ett systematiskt, strukturerat tillvägagångssätt för att granska, värdera och förbättra effektiviteten i den interna styrningen och riskhanteringen. Intern styrning är en process som involverar ledning och personal och som syftar till att med rimlig säkerhet uppnå: - en effektiv verksamhet enligt de av riksdag och regering uppsatta målen; - efterlevnad av för verksamheten tillämpliga föreskrifter och regeringsbeslut; - en tillförlitlig återrapportering av resultat. I en effektiv verksamhet bör måluppfyllelse mätas, kvalitén säkras, myndighetens resurser användas effektivt, tillgångarna skyddas och myndighetens intressen främjas.

PDF image