Policy för Sidas utvärderingsverksamhet

Stockholm 2001

Publikationsdatum:
2003-06-24
Serie:
POM Working Paper
Språk:
Svenska
Författarna:
Sektitariatet för utvärdering , internrevision (UTV)
Beskrivning:
Utvärdering av utvecklingssamarbete genom Sida genomförs av ämnes- och regionavdelningarna samt av Sekretariatet för utvärdering och internrevision (UTV). Varje operativ avdelning genomför utvärderingar inom sitt eget ansvarsområde. UTVs uppgift är att genomföra mer omfattande och strategiskt viktiga utvärderingar. UTVs huvudman är Sidas styrelse till vilken sekretariatet regelbundet rapporterar. Styrelsen beslutar om utvärderingspolicy och om den del av Sidas årliga utvärderingsplan som avser UTVs verksamhet. Generaldirektören beslutar om policyn i den mån den är tillämplig på Sidas operativa avdelningar. Generaldirektören beslutar också om de delar av den årliga utvärderingsplanen som berör dessa avdelningar. Den årliga utvärderingsplanen och UTVs uppföljning av denna omspänner Sidas totala utvärderingsverksamhet.

PDF image