Erfarenheter av samarbete på rättsområdet med Estland, Lettland och Litauen 1991-2003

Publikationsdatum:
2003-09-18
Språk:
Svenska
Författare:
Maria Lagus
Beskrivning:
Rättssamarbetet syftar till att stärka rättsstaten i Estland, Lettland och Litauen genom att stödja uppbyggande av långsiktig institutionell och administrativ kapacitet hos myndigheterna inom rättsområdet. Samarbetet inleddes 1991 och finansieras sedan 1998 av Sida. I samband med utfasningen av utvecklingssamarbetet med de baltiska länderna finns ett behov av att ta tillvara på lärdomar och erfarenheter hos de svenska parterna, inte minst med tanke på ett utökat samarbete längre österut och på Västra Balkan, samt att markera övergången från utvecklingssamarete till ett reguljärt grannlandssamarbete.

PDF image