Internal Audit 04/01 Contribution Audit Sida's Control Environment - a Feasibility Study

Publikationsdatum:
2003-11-18
Språk:
Engelska
Beskrivning:
Syftet med förstudien är bl.a. att kartlägga och analysera Sidas interna styrning och att lämna förslag till en eller flera granskningsinsatser inom området. Några av iakttagelserna i förstudien är att Sida har många olika styrdokument med oklar status, att sambandet mellan resultatstyrningen och den finansiella styrningen behöver förbättras och att det är viktigt att resultat av genomförda uppföljnings- och utvärderingsinsatser tas till vara. Förstudien resulterade i två huvudstudier: Resultatstyrningen inom Sida och Fältvisionens konsekvenser för styrningen inom Sida samt i rapporten Organisationskulturer på Sida.

PDF image