Förslag till ställningstagande och åtgärdsplan avseende Internrevisionens granskningsrapport 03/04 Sidas hantering av insatser i korruptionsbenägna miljöer

PROMEMORIA

Publikationsdatum:
2004-01-13
Serie:
POM Working Paper
Språk:
Svenska
Författare:
Bengt Ekman
Beskrivning:
Granskningen avser Sidas hantering av risker för korruption inom utvecklingssamarbetet. Rapporten bygger på en fördjupad genomgång av 17 insatser i tre samarbetsländer (Bolivia, Mozambique och Etiopien) och har haft Sidas interna regelverk och de externa krav som ställs på Sida som utgångspunkt. Förutom dokumentstudier har närmare 100 intervjuer gjorts. Rapporten noterar att både regelverk och stöddokument har stärkts under senare år. Granskningen visar trots detta på brister i hur risker för korruption har hanterats under insatsernas beredning och under deras genomförande. En del av förklaringen till de observerade bristerna har internrevisionen funnit i otillräckliga "handläggningstekniska kompetenser" och en upplevd konflikt mellan kravet att uppnå framgångsrika insatser och att utbetala en så stor del av de delegerade medlen som möjligt. Därutöver anges det att cheferna inte alltid ger handläggarna tillräckligt stöd och ledning.

PDF image