Sida's Environmental Management System

Publikationsdatum:
2004-01-29
Språk:
Engelska
Beskrivning:
Regeringen har beslutat att samtliga statliga myndigheter ska inrätta ett miljöledningssystem. Redan 1996 etablerade Sida ett formellt miljöledningssystem för att tydligare systematisera arbetet för en hållbar utveckling - detta har visat sig vara ett användbart och konkret verktyg för att utveckla och förstärka integreringen av miljöaspekter i verksamheten. Miljöledningssystemet består av tre komponenter; en miljöpolicy, en handlingsplan och en årlig rapport till regeringen. Handlingsplanen har nu reviderats en tredje gång, eftersom vi genomfört de åtgärder som stått i tidigare versioner - den nya handlingsplanen innehåller 170 åtgärdspunkter som Sida kommer att hantera under närmaste åren.

PDF image