En studie över biståndets roll i framväxten av civila samhällen i syd

Kriterier för urval av ramorganisationer

Publikationsdatum:
2004-05-17
Språk:
Svenska
Författare:
Caroline Boussard
Beskrivning:
Denna är en av flera studier som tagits fram om enskilda organisationers roll i det civila samhället. Begreppet civila samhället kan ibland vara förvirrande och har därför kommit att betyda olika saker. I denna studie söker man bl a att finna svar på frågan: Vad är det civila samhället? En analys av olika typer av civila samhällen görs, en sammanfattning av vilka slutsatser man kan dra samt hur biståndet i det civila samhället kan förbättras.

PDF image