Ökad handel för ekonomisk tillväxt

Publikationsdatum:
2004-10-04
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Varför ger Sverige stöd till ökad handel mellan länder? Millenniemålen - ett gemensamt åtagande Vad gör Sida för att stödja ökad handel för utvecklingsländerna? Sida ska satsa mer på handelsinsatser. Ökad handel kan ge den ekonomiska tillväxt som är nödvändig för att minska fattigdomen. Utvecklingssamarbetet underlättar för de fattiga länderna att ta del av världshandeln och ökar deras inflytande över internationella handelsavtal. Det finns naturliga kopplingar till handelsfrågorna inom många av de områden som Sida arbetar med. Nu när arbetet intensifieras ska sådana möjligheter tas till vara.

PDF image

Nedladdning:
637,11 KB