Ett utvecklingsfrämjande humanitärt bistånd

Sammanfattning

Publikationsdatum:
2004-10-07
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Humanitärt bistånd är det samlade begreppet för bistånd som utgår i konflikt- och katastrofsituationer. En stor del av dagens humanitära insatser avser offer för inbördes konflikter. Det humanitära biståndet har därmed kommit att knytas närmare till en återgång till fred och återuppbyggnad av social och fysisk infrastruktur. Det finns anledning att närmare se hur de kortsiktiga, akuta insatserna redan i sitt inledande skede får en utformning som främjar ett långsiktigt syfte. Avsikten med detta dokument är att kortfattat beskriva Sidas principiella syn på utformningen av insatser och att uppmuntra till fortsatt kunskapsinhämtning och dialog. Vår arbetshypotes är att en ökad fokusering på de långsiktiga effekterna av det humanitära biståndet skapar förutsättningar för att detta bistånd blir kvalitativt bättre, mer bärkraftigt och effektivare.

PDF image