Organisationskulturer på Sida

Publikationsdatum:
2004-11-30
Serie:
Sida Internrevision
Serienummer:
2004:4
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Rapporten innehåller en beskrivning och analys av organisationskulturen på Sida. Rapporten bygger på fallstudier på fyra olika Sida-enheter - två ambassader med full delegation och två enheter på Sida i Stockholm. Workshops har genomförts på dessa enheter, vilka kompletterats med intervjuer. Dessutom har dokumentanalyser och en enkätstudie genomförts. Analysen visar bland annat att Sida-kulturen präglas i hög grad av konsensus där kompromisser värderas, att inom Sida finns stora möjligheter till individuellt lärande men att det mer systematiska organisatoriska lärandet är eftersatt.

PDF image

Nedladdning:
217,48 KB