Politiska partier och demokratibistånd - Översyn av stödet genom svenska partianknutna organisationer till demokratiuppbyggnad i u-länder och länder i Central- och Östeuropa

Publikationsdatum:
2004-12-03
Serie:
Sida Evaluation
Serienummer:
2004:31
Språk:
Svenska
Författarna:
Magnus Öhman , Shirin Ahlbäck Öberg , Barry Holmström , Helena Wockelberg , Viktoria Åberg
Beskrivning:
Sedan 1995 har organisationer knutna till de svenska riksdagspartierna samarbetat med partier i utvecklingländer samt Öst- och Centraleuropa. Stödet finansieras med biståndsmedel och bedrevs som ett pilotprojekt t o m 2001 då stödformen permantades. I regeringsbeslutet som permanentade stödformen angavs att en översyn skulle göras 2004. Översynen har behandlat formerna för stödet: verksamhetens mål, stöd till organisationser som inte omfattar demokratiska värderingar, huvudmannaskapet, relationen till övrigt utvecklingssamarbete och beredningsprocessen. Översynen genomfördes av Uppsala Universitets statsvetenskapliga institution, och överlämnades av Sida till regeringen för vidare beredning i december 2004.

PDF image