Rapporter från Sidas internrevision 1995-2003 - en sammanställning

Publikationsdatum:
2004-12-14
Serie:
Sida Internrevision
Serienummer:
2004:3
Språk:
Svenska
Författare:
Folke Hansson
Beskrivning:
Sammanställningen av genomförda granskningar vid Sidas internrevision under perioden 1995-2003 beskriver verksamheten och ger en bred överblick över dess omfattning och inriktning m.m. Kartläggningen bygger på en strukturerad genomgång och analys av de 21 rapporter som producerats under denna tidsperiod. I ett sammanfattande kapitel beskrivs några tendenser och utvecklingslinjer som iakttagits vid genomgången.

PDF image