Sexual orientation and gender identity issues in development

Publikationsdatum:
2005-11-14
Språk:
Engelska
Beskrivning:
Studie av svensk policy och administration av HBT (homo, bi och trans) frågor i utvecklingssamarbetet. Sida DESO/Hälso har på uppdrag av Regeringen genomfört en studie av HBT (homo, bi och trans) frågor inom svenskt internationellt utvecklingssamarbete. Konsulterna Lotta Samelius och Erik Wågberg genomförde studien under perioden januari-oktober 2005. Rapporten är den första i sitt slag i världen och är redan mycket uppmärksammad. Studien har undersökt hur HBT frågor behandlas inom ramen för arbetet med främjandet av MR,jämställdhet, SRHR, och HIV/AIDS och fattigdomsbekämpning i det svenska utvecklingssamarbetet. Studien har granskat Sida/UD policydokument, strategier och synsättspapper. Landstudier gjordes i Moldavien, Sydafrika och Indien. Rapporten fastslår att HBT identiteter och uppfattningar om sexuella relationer skiljer sig markant i olika kulturer, länder och samhällsklasser. HBT personer är utsatta eller riskerar att utsättas för våld, marginalisering, diskriminering och utanförskap oavsett hur ett lands lagar ser ut. Detta får som följd att könsidentitet och sexuell läggning som skiljer sig från ett samhälles normer blir en bidragande orsak till fattigdom, ohälsa och utanförskap. Till slutsatser som dras av detta hör att HBT frågor inom internationellt utvecklingssamarbete bör utgå från MR perspektiv och att i policy och administration bör utgångspunkten vara att HBT frågor skall inkluderas i jämställdhet och ekonomisk rättvisa. På programnivå innehåller rekommendationerna att insatser som rör MR, SRHR, HIV/AIDS, demokrati, utbildning och kultur börbeakta och inkludera HBT perspektiv. Sida och UD:s roll som dialogpartner inom såväl bilaterala diskussioner som i FN och EU samanhang framhålls i studien som en viktig del av att främja HBT personers rättigheter. Analys av HBT perspektiv föreslås utgå från ett rättighetsperspektiv där deltagande av HBT personer är en viktig del av en mainstreaming process. Civila samhället ses som en viktig part för genomförande av insatser. Rapporten ger förslag på stöd till frivilligorganisationer som arbetar med HBT frågor, antingen specifikt eller generellt genom att främja en bred förståelse av manligheter och kvinnligheter och erkännande av homosexualitet och heterosexualitet som jämställda former av sexuell läggning.

PDF image