Granskning av Sidas hantering och kvalitetskontroll av konsultfakturor

Publikationsdatum:
2006-01-16
Serie:
Sida Internrevision
Serienummer:
2005:6
Språk:
Svenska
Författare:
William Stannevik
Beskrivning:
1.2 GRANSKNINGENS SYFTE - Att bedöma om Sidas har ändamålsenliga rutiner för att hantera och kontrollera konsultfakturors kvalitet före utbetalning och bokföring. 1.3 GRANSKNINGENS MÅL Internrevisionen har: - Granskat efterlevnaden av Sidas rutiner för att hantera och kontrollera konsultfakturors kvalitet. - Granskat de operativt ansvarigas kännedom om och tillgång till dessa rutiner. - Granskat ändamålsenlighen av Sidas intern kontroll vad gäller hanteringen och kvalitetskontrollen av konsultfakturor

PDF image