Granskning av Sidas representation

Publikationsdatum:
2006-04-12
Serie:
Sida Internrevision
Serienummer:
2006:1
Språk:
Svenska
Författare:
William Stannervik
Beskrivning:
Internrevisionen vill sammanfattningsvis betona att Sidas efterlevnad av hantering och redovisning av representation är tillfredsställande. Vi har inte funnit något anmärkningsvärt eller verksamhetsfrämmande i stickproven. Det är vår uppfattning, baserat på våra samtal och vår substansgranskning, att Sidas avdelningar sällan och eftertänksamt använder sig av representation.

PDF image

Nedladdning:
119,86 KB