Den svenska allmänhetens syn på Östersjsöområdets integration

- Demokratisk legitimitet för en Östersjöregion?

Publikationsdatum:
2006-06-08
Språk:
Svenska
Författare:
Josefin Dahlander
Beskrivning:
Syftet med studien är att i enlighet med sakområdets policyutveckling bedöma rörelser i integrativ riktning från svenskt håll i Östersjöområdet, för att iaktta överensstämmelser med attityder hos svenska medborgare. Detta syftar i sin tur till att iaktta sakområdets demokratiska legitimitet. Integration definieras här således som en process vilken beror av medborgares attityder i identitetsmässig riktning. Resultatet visar att det råder en låg grad av överensstämmelse mellan beslutfattares och allmänhetens syn på områdets utveckling och framtid. Resultatet är också negativt i fråga om förekomsten av en gemensam identitet i området. I ett framtidsperspektiv ser situationen dock ljusare ut: en övervägande majoritet av de svenska medborgarna vill se en ökad integration i Östersjöområdet.

PDF image