Granskning av intern styrning och kontroll vid Sidas informationsavdelning

Publikationsdatum:
2006-10-26
Serie:
Sida Internrevision
Serienummer:
2006:3
Språk:
Svenska
Författare:
Dan Melin
Beskrivning:
Dokumentet beskriver granskning av intern styrning och kontroll utifrån COSO-modellens fem komponenter. Redovisningen av resultaten har strukturerats utifrån den i internrevision ofta använda COSO-modellen (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, www.coso.org), för intern styrning och kontroll. Denna består av följande fem komponenter och sambandet dem emellan: kontrollmiljö, riskanalys, kontrollfunktioner, information och utbvildning, uppföljning och utvärdering – tillsyn.

PDF image