Review of Sida's Research Cooperation

Publikationsdatum:
2006-11-27
Serie:
Sida Evaluation
Serienummer:
2006:57
Språk:
Engelska
Författare:
Krister Eduards
Beskrivning:
Rapporten är en syntes av sex delstudier i en större översyn av verksamhetsgrenen forskning. Översynen begärdes av regeringen i regleringsbrevet 2006 och har genomförts av Sekretariatet för utvärdering och intern revision. Översynen visar att Sida ses som en tillförlitlig partner samt att Sida har en särskild ställning i givarkollektivet med sitt långsiktiga perspektiv och fokus på kapacitetsuppbyggnad. Den konstaterar att forskningssamarbetets betydelse i utvecklingssamarbetet behöver förtydligas inom Sida och internationellt. Vidare finns det enligt översynen ett glapp mellan forskningen och att dess resultat kommer de fattiga till godo, Sida rekommenderas att jobba mer med frågor kring användning av f.resultat.

PDF image

Nedladdning:
259,77 KB