Annual Report 2006

Publikationsdatum:
2007-02-14
Språk:
Engelska
Beskrivning:
Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Omfattningen av Sidas internationella utvecklingssamarbete uppgick till 15,683 532 miljarder kronor exklusive förvaltningskostnader under 2006. Det är en ökning med drygt 13 procent  jämfört med föregående år. Sidas strategiska prioriteringar under 2006 var förstärkt fattigdomsfokus med tonvikt på  jämställdhet, ökad effektivitet i biståndet, korruptionsbekämpning, samt kampen mot hiv/aids. Målet för Sveriges utvecklingssamarbete är att bidra till att skapa förutsättningar för  fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Målet ligger i linje med det  internationella åtagandet att halvera andelen extremt fattiga i världen till 2015. Det understryker att fattiga människor själva har kraft att förändra och utveckla sina samhällen om de ges möjligheter. Under 2006 uppnådde det svenska biståndet enprocentsmålet - det vill säga att 1 procent av  BNI gick till utvecklingssamarbete.

PDF image

Nedladdning:
3,47 MB