Progress in educational development

Sida's contributions 2006

Publikationsdatum:
2007-03-06
Språk:
Engelska
Författare:
Undervisningsenheten
Beskrivning:
Denna rapport beskriver och analyserar resultaten av Sidas utvecklingssamarbete inom utbildningsområdet år 2006. Sida ser utbildning som en grundläggande mänsklig rättighet och en förutsättning för hållbar utveckling. Samarbetet inom utbildningsområdet skall bidra till att uppfylla de åtta Millenniummålen uppsatta av FN år 2000 samt de sex Education for All-målen.

PDF image