Riktlinjer för internrevision vid Sida

Publikationsdatum:
2007-10-12
Språk:
Svenska
Författare:
Sidas internrevision
Beskrivning:
Dessa riktlinjer för Sidas internrevision har fastställts av Sidas styrelse 2007-06-01. De bygger på gällande förordningar och allmänna råd från ESV och anger bland annat internrevisionens uppgifter, ställning och rapporteringsformer.

PDF image