Sexuality: A Missing Dimension in Development - brief version

Publikationsdatum:
2008-05-20
Språk:
Engelska
Beskrivning:
Pappret beskriver hur sexualitet påverkar alla utvecklingssektorer. Sexualitet presenteras som en mångfacetterad dimension med implikationer för mänskliga rättigheter, fattigdomsminskning, och utvecklingsmål inom hälsa, jordbruk, infrastruktur, och demokrati, bland annat. De positiva aspekterna på sexualitet lyfts fram extra tydligt. Pappret argumenterar för att Sverige skall uppmärksamma sexualitetens roll i utvecklingen och öka stöd till sexuella rättigheter för att därigenom påverka utvecklingsmålen. Pappret ger rekommendationer om hur man kan uppnå dessa mål genom att eftersträva en tydligare roll internationellt runt sexualpolitiska frågor, påbörja diskussioner inom Sida om olika policyutfästelser rörande sexuella rättigheter och hur dessa stämmer överens, stödja civila samhället, och stödja insatser med en positiv syn på sexualitet i allmänhet och sexualundervisning i synnerhet.  

PDF image