Granskning av ändamålsenligheten i Sidas rutiner för fysisk säkerhet i konfl ikt drabbade områden

Publikationsdatum:
2010-06-02
Serie:
Sida Internrevision
Serienummer:
2009:1
Språk:
Svenska
Författarna:
Lars Hobert , William Stannervik
Beskrivning:
Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma hur Sida hanterar de risker för liv och hälsa som är förknippade med anställd personals vistelse i konfl iktdrabbade områden i länder där Sida har utvecklingssamarbete. Granskningen berör även riskhanteringen avseende medföljande familjemedlemmar, konsulter och personer anknutna till enskilda organisationer med vilka Sida har avtal. Målet med granskningen har varit att se över möjligheterna till förbättringar i regelverk och rutiner för bättre skydd av personal och övriga involverade personer samt för god intern styrning och kontroll i utvecklingssamarbetet.

PDF image