Sidas instruktion för bidrag ur anslagsposten Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället

Publikationsdatum:
2010-10-07
Språk:
Svenska
Författare:
Sida
Beskrivning:
Utgående från CSO-policyn och CSO-strategin reglerar denna instruktion fr.o.m. den 15 mars 2010 bidragsgivningen till de svenska CSO med vilka Sida ingått avtal om rambidrag inom anslagsposten Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället. Instruktionen består av två delar. I den första delen beskrivs mål och prioriteringar inom anslagsposten samt Sidas bedömningskriterier. I Del II redogörs för de särskilda krav och regler som gäller inom anslagsposten, inklusive riktlinjer för ramorganisations ansökan och rapportering.

PDF image