Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige

Publikationsdatum:
2010-10-07
Språk:
Svenska
Författare:
Sida
Beskrivning:
Utgående från InfoKom -strategin ”Strategi för informations och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället 2010-2014” reglerar denna instruktion fr.o.m. den första juli 2010 bidragsgivningen till svenska civilsamhällesorganisationer. Instruktionen består av två delar. I Del I beskrivs mål och prioriteringar inom anslagsposten samt Sidas bedömningskriterier. I Del II redogörs för de särskilda krav och regler som gäller inom anslagsposten, inklusive riktlinjer för en organisations ansökan och rapportering.

PDF image