North-South Research Cooperation

How can contributions from Swedish universities be sustained and improved

Publikationsdatum:
2010-10-21
Språk:
Engelska
Författare:
Erik W. Thulstrup
Beskrivning:
Studien fokuserar på hur svenska universtitet uppfattar sin roll som samarbetspartners i forskningssamarbetet med låginkomstländer. Studien beaktar svenska forskares, rektorers och dekaners erfarenheter likväl som deras syn och förslag på utveckling av det fortsatta samarbetet. Studien tittar på hur nya metoder av forskarutbildning skulle kunna utvecklas och undersöker om det finns intresse och förutsättningar för att svenska universitet och forskare skulle kunna vara samarbetsparter i uppbyggnaden av lokala forskarutbildningar i Sidas samarbetsländer. Svenska universitets syn på Sveriges "Politik för global utveckling" (PGU)lyfts också fram i studien.

PDF image

Nedladdning:
492,34 KB