Miljö- och klimatfrågor - en integrerad del av biståndet

Sida 2012

Publikationsdatum:
2012-11-21
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Miljö- och klimatfrågor är centrala för allt utvecklingssamarbete och en uthållig användning av naturresurser och omsorg om miljön är nödvändiga förutsättningar föreffektiv fattigdomsbekämpning. Därför skall ett miljöperspektiv integreras i all Sidas verksamhet för att uppnå det övergripande målet; att skapa förutsättningar för fattiga kvinnor och män att förbättra sina levnadsvillkor. Miljö och klimat är en av de tre tematiska prioriteringar som Sveriges regering tagit fram för svenskt utvecklingssamarbete. Till grund för arbetet ligger Policyn för miljö- och klimatfrågor inom svenskt utvecklingssamarbete .

PDF image