Review of the National Democratic Institute (NDI) project “Building Public Confidence in the Electoral Process in Georgia”, 2009-2013

2013-05-13

Publication
Author:
Krister Eduards, Medea Gugeshashvili, Vera Devine, With Ian Christoplos and Jessica Rothman
Series:
Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review)Description:
2013:17 Sida Decentralised Evaluation / Sverige finansierar projektet "bygga upp allmänhetens förtroende i valprocessen" i Georgien genom National Democratic Institute (NDI). Projektet syftar till att förbättra opartisk information om valet analys, ansvarighet politiskt parti valet observatörer och tjänstemän, insyn och ansvarsskyldighet valadministrationen samt valdeltagande i kvinnor. Denna översyn slutsatsen att i stort, har projektets mål uppnåtts, att NDI ger en relevant adekvat bidrag till att stärka allmänhetens förtroende för valprocessen. Kostnadseffektivitet bedöms som tillfredsställande. Projektens ändamålsenlighet bedöms vara hög, även om exitstrategier saknas i utformningen av projektet. Översynen avslutar att NDI: s arbete på detta område bör fortsätta, och att fortsatt svenskt stöd bör övervägas.pages:0