utvecklingsforum 2017

Partnerskap över aktörsgränser

Uppdaterad: 23 oktober 2017

Fem paneldeltagare hade bjudits in för att samtala kring hur partnerskap mellan olika aktörer kan fungera och stärkas trots olikheter. Deltagarna gav konkreta exempel på olika samarbeten och diskuterade utmaningar kopplade till partnerskap över aktörsgränser.

Panelen diskuterade även om det är viktigt att ha samma mål i samarbeten mellan mer oväntade aktörer. Panelen var överens om att det gemensamma målet inte var den viktigaste framgångsfaktorn, men att förtroende, tydlig samsyn på vägen framåt, liknande mål och bibehållandet av de egna rollerna var viktigt för ett gott samarbete.

Diskussionen i korthet

Marie Velasquez Fredriksson, Handläggare vid Internationella enheten på Polisen, gav exempel på hur de samarbetar med civilsamhället i deras roll som medborgarnas representant. Styrkan i samarbetet med civilsamhället är att de många gånger har kontakter och kunskaper som polisen inte har. I vissa fall kan det dock bli svårt eftersom samarbete också handlar om förtroende och ibland kan förtroendet för polisen vara lågt.

Jennie Perzon, Senior Manager for Sustainability Strategy, Accenture, lyfte att mycket forskning pekar på att samarbete är vägen framåt. Trots detta så väljer flera att inte samarbeta eftersom det är svårt. Därför krävs ett nytt synsätt på samarbete där aktörerna behöver vara mer öppna för oväntade partnerskap. Även hur, när och med vem samarbetet ska genomföras kräver nytänkande.

Shifteh Malithano, Corporate Engagement Advisor på Plan Sverige, höll med om att samarbeten kan vara svåra och komplexa. Därför är det viktigt att alla parter har en stor dos av flexibilitet och förmåga att kunna förändra och omvärdera koncept längs vägen. Shifteh Malithano berättade också om ett projekt som Plan Sverige gjort tillsammans med Accenture som handlar om att stimulera ungdomars sysselsättning.

Hans Magnusson, Avdelningschef, Sida, konstaterade att en av Sidas roller är att bjuda in olika aktörer för att möjliggöra och driva partnerskap. På senare tid har Sida satsat extra på att försöka skapa mötesplatser över aktörsgränser. Exempel är de nätverk med näringslivet och med investerare, som har skapats, för att tillsammans bidra till att uppnå de Globala målen.

Carina Lundberg Markow, chefsstrateg för ansvarsfull kapitalförvaltning, Folksam, ansåg att initiativet att engagera både företag och investerare är det bästa Sida gjort på mycket länge, eftersom de har kunnat kraftsamla och hjälpa till att styra mot hållbarhetsmålen.

Publikfråga: Vem vinner mark när civilsamhällets utrymme minskar?

Carina Lundberg Markow svarade att civilsamhället idag har ändrat karaktär från typiska folkrörelser och föreningsliv till att vi idag är kunder och konsumenter som utövar makt på olika sätt. Ett exempel på detta är inom förhållandena i klädindustrin. Jennie Perzon instämde i att rollerna har förändrats. Ena dagen kan civilsamhällsorganisationer agera som watch dogs, medan nästa dag vara samarbetspartner. Hon menade att det egentligen inte handlar om att vinna mark på någons bekostnad, utan att det snarare handlar om att tänka på rollerna som annorlunda.

Marie Velasquez Fredriksson framhöll att det ofta är de odemokratiska staterna som vinner utrymme på bekostnad av civilsamhället. En del för att förebygga detta är just dialog och samverkan.

Pubklikfråga: Hur kam vi lära av varandra och hur kan vi sprida goda exempel?

Hans Magnusson berättade att Sida tar med sig många av de erfarenheter de har från Sverige för att skapa dialog och plattformar där Sida är verksamma. Hans Magnusson nämnde ett exempel från Guatemala där svenska organisationer, företag, myndigheter och Svenska kyrkan träffat sina motparter i landet för att skapa dialog och knyta nya kontakter.

Andra tips från panelen kom från Marie Velasquez Fredriksson som poängterade vikten av tydliga roller och samarbetsformer samt att våga samverka med nya partners. Carina Lundberg Markow tillade också att det är viktigt med kommunikation. Många, till exempel inom näringslivet, är rädda för kritik vilket innebär att de ibland gör mer än vad de vågar kommunicera utåt. Därför är det viktigt att lära känna sina kritiker och föra en dialog med dem.

Citat

"Våga samverka med nya partners."
Marie Velasquez Fredriksson, handläggare, Internationella enheten, Polismyndigheten

"Det är inte hela världen med en negativ rubrik i Dagens Industri, man överlever det också."
Carina Lundberg Markow, Chefsstrateg för Ansvarsfull kapitalförvaltning, Folksam

"Det krävs ett helt nytt synsätt på samarbeten."
Jennie Perzon, Senior Manager for Sustainability Strategy, Accenture

"Att bygga tillit och förtroende går inte fort, man måste vara beredd på att det tar tid."
Hans Magnusson, Avdelningschef, Sida

"Det är viktigt att kunna behålla sin roll inom partnerskapet, vi tar inte av oss våra kritiska glasögon bara för att vi samarbetar med näringslivet."
Shifteh Malithano, Corporate Engagement Advisor, Plan Sverige


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän