Nyhet

Sida blir bättre på att upptäcka korruption

Uppdaterad: 18 april 2018

Sida blir allt bättre på att upptäcka korruption och har under förra året upptäckt, fått in tips om och utrett fler misstankar än någonsin tidigare, visar Sidas årliga korruptionsrapport.

– Korruption är ett hinder för utveckling och fattigdomsminskning och helt oacceptabelt. Biståndsmedel ska gå till de insatser som de är menade för och stärka människors möjlighet att ta sig ur fattigdom. Vi blir allt bättre på att upptäcka korruptionsfall och fortsätter hela tiden att vässa vårt arbete, säger Sidas generaldirektör Carin Jämtin.

Förra året anmäldes 262 fall av korruption eller andra oegentligheter inom det svenska bistånd som går via Sida. 34 av fallen bedömdes sakna substans eller avsåg inte Sida-medel. 2016 var motsvarande siffra 225, varav 9 fall bedömdes sakna substans.

De flesta korruptionsärenden gäller förskingring, bedrägeri och oegentligheter kopplat till upphandlingar, men det förekommer också fall av till exempel jäv, nepotism, mutor och stöld. En stor del av misstankarna rör organisationer i tredje eller fjärde led, som får sina pengar genom vidareförmedling från Sidas samarbetspartners.

Ett viktigt fokus i Sidas korruptionsarbete är fortbildning av och stöd till vår personal och till våra samarbetspartners – ett arbete som gett resultat. Nästan 90 procent av alla fall uppmärksammas av våra egna handläggare eller samarbetspartners. Sida har under året arbetat aktivt med att avsluta nya och äldre utredningar i snabbare takt. Totalt har 195 utredningar avslutats under 2017.

Sida har krävt tillbaka pengar i 108 fall under året, sammanlagt cirka 44 miljoner kronor.

– Vi utvecklar hela tiden vårt arbetssätt med granskning och rutiner som ett stöd för dem som handlägger insatser, det är viktigt. Vi tar alla misstankar om oegentligheter på stort allvar och utreder alltid enligt våra regler, säger Carin Jämtin.

Sida har en särskild utredningsgrupp som arbetar med korruptionsfall och rapporterar direkt till generaldirektören. Gruppen utreder både anmälda fall och gör egna fördjupade granskningar för att upptäcka fler. Under 2017 har gruppen särskilt granskat insatser på enheten för forskningssamarbete. Satsningen har lett till att fler ärenden hittats men också att man fortsatt utveckla rutiner för att dela information.

Sida kommer i år att arbeta vidare med ett projekt som involverar hela myndigheten där man visar på och identifierar nya metoder för att följa upp resultat och utreda verksamhet i konfliktmiljöer där det ofta finns stora utmaningar på grund av bristande säkerhet.

Sida gör ett omfattande arbete för att förebygga och upptäcka korruption. Sidas förhållningssätt är att alltid förebygga, aldrig acceptera, alltid informera och alltid agera vid misstankar om korruption. Varje år granskas alla insatser av en oberoende revisor och handläggarna gör olika uppföljningar.

Utöver detta arbetar utredningsgruppen proaktivt, med fördjupade granskningar. Det betyder att gruppen inte bara agerar utifrån tips och inrapporterade misstankar utan genomför stickprov inom områden som är extra riskutsatta. Ett arbetssätt som upplevs fungera väl. Sida har också ett visselblåsarsystem dit anmälningar kan göras anonymt.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />