De kongolesiska myndigheterna genomför en vaccinationskampanj mot gula febern i huvudstaden Kinshasa.

De kongolesiska myndigheterna genomför en vaccinationskampanj mot gula febern i huvudstaden Kinshasa.

Foto: WHO/E. Soteras Jalil

nyhet

Billigare vård bidrar till minskad fattigdom

Uppdaterad: 6 april 2018

Hundra miljoner människor tvingas in i extrem fattigdom för att de tvingats betala höga vårdkostnader ur egen ficka. Den 7 april uppmärksammas Världshälsodagen och att ingen människa ska behöva välja mellan god hälsa och andra livsviktiga förnödenheter.

Hälften av världens människor saknar tillgång till en hälso- och sjukvård som inte riskerar att ruinera dem om de skulle bli sjuka. Det Globala målet nummer 3 säger att år 2030 ska alla människor ha möjlighet att leva ett hälsosamt liv. För att hinna uppnå målet i tid har Världshälsoorganisationen (WHO) slagit fast att redan år 2023 måste en miljard fler människor än idag ha tillgång till sjukvård. Den här utmaningen kan inte biståndet lösa på egen hand. Så hur ska det gå till?

– Vi måste fortsätta göra mer av det vi redan gör idag. Biståndet kommer fortsätta att vara begränsat, så det krävs att vi använder de pengar som finns mer effektivt för att uppnå Universal health coverage, säger Sofia Norlin, programhandläggare inom global hälsa på Sida.

"Universal health coverage" innebär att alla människor ska få tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver, till en kostnad som inte försätter dem i fattigdom. Idag lever minst hundra miljoner människor i extrem fattigdom till följd av att de tvingas lägga en alltför stor andel av sina inkomster på sjukvård.

– Afrikas länder har skrivit under en deklaration där de lovar att minst 15 procent av deras statsbudgetar ska användas till sjukvård. Få lever upp till det, och nu måste vi få fler länder att inse vikten av att prioritera hälsa och sjukvård i sin egen statsbudget, säger Sofia Norlin. 

Hur ska sjukvården finansieras?

En av de viktigaste utmaningarna för att uppnå det Globala målet om tillgång till sjukvård för alla, är just att se till så att den finansieras på andra sätt än ur människors egna fickor. Olika länder kan lösa detta på olika sätt, till exempel genom skatter och/eller privata sjukförsäkringar. Sofia Norlin lyfter Rwanda som ett intressant exempel på ett afrikanskt land som gjort stora framsteg i arbetet med att skapa tillgång till sjukvård för alla.

– I Rwanda har man ökat tillgången till sjukvård för alla invånare genom att kombinera det skattefinansierade systemet med ett mer småskaligt försäkringssystem på lokal nivå, förklarar hon.

Sida har bidragit till etablerandet av det här systemet i Rwanda genom ett regionalt program i södra Afrika tillsammans med  Clinton Health Access Initiative (CHAI). Men det Sidafinansierade programmet ser olika ut i olika länder. I Etiopien har det till exempel bidragit till att införa sjukförsäkringar med offentlig finansiering.

Rwanda har kommit en bra bit på vägen. De länder som halkar efter mest ligger ofta i Afrika söder om Sahara, befinner sig i konflikt och har svaga statsapparater.

God hälsa minskar fattigdomen

Hälso- och sjukvård för alla till en rimlig kostnad har inte bara stora individuella vinster, utan är också avgörande för fattigdomsbekämpning. God hälsa förlänger medellivslängden och fler kan arbeta mer och längre, vilket både bidrar till samhällsutvecklingen och minskar fattigdom, hunger och brist på jämställdhet. Särskilt viktiga är satsningar på sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa (SRHR), och här spelar Sverige en mycket viktig roll.

– Om alla människor ska få tillgång till sjukvård är det helt avgörande att vi stödjer stater i att reformera sina hälsosystem och att de inför nya finansieringsformer som gör sjuk- och hälsovården tillgänglig för alla grupper i samhället, säger Sofia Norlin.

Tre exempel på insatser för att sänka kostnaden för patienterna

Reformarbete: I samarbete med Clinton Health Access Initiative stödjer Sida sjukförsäkringsreformer i bland annat Etiopien, Rwanda, Zambia och Sydafrika. Genom att införa en allmän sjukvårdsförsäkring garanteras hela befolkningen tillgång till grundläggande sjukvård till en låg kostnad. 

Kupongsystem: Sida stödjer genom Världsbanken ett program för mödravård i Uganda, där kvinnor som lever i fattigdom genom ett kupongsystem får tillgång till mödravård till låg kostnad. En kupong för knappt en dollar inlöses mot fyra besök hos mödravården under graviditeten, garanterad närvaro av personal vid förlossningen, tillgång till den vård hon och bebisen behöver efter förlossning, samt preventivmedelsrådgivning. Systemet kan ses som en mycket enkel form av försäkring, eftersom den skyddar kvinnorna mot risken att få vårdkostnader de inte kan klara av, till exempel i händelse av kejsarsnitt.

Hälsofond i Myanmar: I Myanmar har ett långt militärt styre inneburit att hälsosektorn blivit svårt eftersatt. Men sedan 2013 har fonden 3MDG bidragit till att rädda liv genom bland annat insatser inom mödra- och barnhälsovård. Parallellt sker ett mer långsiktigt arbete med att bygga upp fungerande hälsosystem.

Liv räddas när sjukvården stärks i Myanmar.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />