I den här filmen möter du Saad Karzoun från Palestina, Mayer Magdy från Egypten, Ahmed Ibn Omar från Marocko och Adnan Melki från Libanon. Fyra män som utmanar den gängse bilden av män i arabvärlden.

Nyhet

Bilden av arabiska män nyanseras i ny studie

Uppdaterad: 26 oktober 2017

En ny unik studie undersöker mansrollen i Egypten, Marocko, Palestina och Libanon. Resultaten ger dubbla budskap: Å ena sidan en konservativ kvinnosyn som klamrar sig fast hos den unga generationen, å andra sidan en modernare bild som nyanserar stereotypa föreställningar.

Hur är det att vara man i ett väldigt patriarkalt samhälle? Vad är mäns och kvinnors syn på maskulinitet, och var kommer attityderna ifrån? Det här är frågor som forskningen knappt har ställt sig, men som den nya studien The International Men and Gender Equality Survey (IMAGES) djupdyker i. Studien är den hittills största som någonsin gjorts i Mellanöstern och Nordafrika, och den är finansierad av Sida genom ett regionalt samarbete med UN Women.

– Om vi ska kunna uppnå jämställdhet under vår livstid så krävs det att vi engagerar män och pojkar i det arbetet. Vi har gjort den här studien för att bättre förstå hur patriarkatet drabbar både män och kvinnor, säger Mohammad Naciri, regionchef för UN Women i Mellanöstern.

Studien är gjord i Palestina, Libanon, Egypten och Marocko, och resultaten baseras på intervjuer med runt 1 200 kvinnor och 1 200 män i varje land. Å ena sidan visar studien att en majoritet av de intervjuade – män och kvinnor – har en traditionell syn på könsrollerna, där mannens uppgift är att försörja familjen och kvinnans uppgift att ta hand om hem och barn. Men å andra sidan visar studien på en växande attitydförändring som omkullkastar den stereotypa bilden av män i arabvärlden.

– Det är viktigt att ifrågasätta den bild som framförallt media i Europa ger av män från arabvärlden. Den här studien bevisar att den bilden är snäv och långt ifrån hela verkligheten, säger Shereen El Feki från Promundo, en av studiens huvudförfattare.

Män intresserade av föräldrarollen

Runt hälften av alla tillfrågade män tycker trots allt att samhället borde göra mer för att främja jämställdhet mellan män och kvinnor. 67 procent av männen i Marocko tycker till exempel att det borde finnas fler kvinnor i politiken. Och hela 83 procent av männen i Libanon tycker att det borde finnas föräldraledighet för pappor.

– En majoritet av de män vi talade med älskar att vara fäder, och de ger uttryck för mycket mer närvaro och engagemang för sina barn än vad som är bilden av män i den här regionen, säger Shereen El Feki.

Shereen El Feki är noga med att påpeka att studien består av fyra separata landsstudier – fyra länder med sinsemellan mycket olika kontexter och kulturer, något som speglas tydligt i de olika svaren. I Egypten anser hela 90 procent av männen och 70 procent av kvinnorna att en kvinna bör tolerera våld "för att hålla samman familjen" – ett dystert resultat som visar att mycket arbete återstår att göra.

The International Men and Gender Equality Survey har gjorts i 30 länder under de tio senaste åren. Palestina, Marocko och Egypten sticker ut bland de 30 länderna i det att det inte var någon större skillnad på hur unga och äldre män svarade.

– Jag var förvånad att unga män var minst lika konservativa som de äldre i sina svar i de här länderna, säger Mohammad Naciri på UN Women.

– Men studien ger också en förklaring till detta, som gjorde det begripligt för mig.

Många arabiska män är deprimerade

Mohammed Naciri syftar på den oroliga politiska och ekonomiska kontext som de här länderna på olika sätt befunnit sig i under senare år, något som studien visar har bidragit till att upp till 90 procent av männen lever med en stor oro för sin egen och sina familjers säkerhet och framtid. Nästan en tredjedel av männen uppfyller kriterierna för depression.

– Vi visste att män i arabvärlden lever under en enorm press, men för första gången har vi siffror som bekräftar detta, säger Shereen El Feki.

Att arbetslösheten är skyhög och instabiliteten i samhället stor, kan vara en förklaring på att många unga klamrar sig fast vid föräldragenerationens värderingar istället för att våga öppna upp och tänka nytt. Både män och kvinnor talar i studien öppet om vad de anser vara en kris för maskuliniteten.

– Många känner sig helt förvirrade. Både män och kvinnor betraktar mannen som familjeförsörjare, men allt färre kan vara det idag. Och vad händer då? Är du verkligen en man då? Måste du omdefiniera din manlighet då? frågar Shereen El Feki retoriskt.

Mohammed Naciri och Shereen El Feki menar båda att studien bevisar att de flesta män inte tjänar på patriarkatet.

– För de flesta kvinnor, men också för väldigt många män, är det tufft att leva under de här strukturerna. Men det erkänns sällan, och konsekvenserna av det är att det gjorts väldigt lite insatser för att stödja män i arbetet för jämställdhet, säger Shereen El Feki.

Religiösa texter ur ett genusperspektiv 

Med studien som startskott för det Sida-finansierade programmet UN Women Regional Programme Men and Women for Gender Equality, kommer det bli ändring på det.

Mohammed Naciri berättar att programmet grovt kan delas in i två delar; en del som fokuserar på att arbeta direkt med män och pojkar kring jämställdhetsfrågor, och den andra delen som handlar om att läsa de religiösa texterna ur ett genusperspektiv. Detta görs med bland annat samarbetsorganisationen Musawah, som har mångårig erfarenhet av feministisk tolkning inom islam.

– Inom de flesta religioner har de religiösa texterna under tusentals år lästs och tolkats av män. Hur gärna de än skulle vilja så är de inkapabla att göra det utifrån kvinnors perspektiv. Nu bjuder vi in religiösa aktörer att sitta ner tillsammans med kvinnor från Musawah för att förstå och tolka de heliga texterna ur ett genusperspektiv. Det gäller både de muslimska och kristna skrifterna.

Programmet genomförs 2015-2018 och det totala stödet från Sida är på 86 miljoner kronor. Mohammed Naciri menar att den viktigaste uppgiften för att nå jämställdhetsmål i arbete med män är kommunikation.

– Vi måste bryta ner uppfattningar om vad det är att vara man, och arbeta med långsiktiga kommunikationsstrategier som leder till beteendeförändringar. Det måste vi göra genom dialog, ömsesidig respekt och förståelse för varandra.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />